5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V termínu od 10. října do 30. října 2017 do 13:00 hodin proběhne příjem žádostí v rámci 5. Kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV).

Tato podzimní výzva obsahuje více operací, pro které dává k dispozici alokaci na úrovni téměř 2,7 miliardy korun. Jako již tradičně, největší díl z této alokace je směřován do podpory investic v zemědělské prvovýrobě (1 137 mil) a do podpory zpracování produktů zemědělské prvovýroby (575 mil). Součástí této výzvy opatření jsou však i operace zaměřené na vývoj nových postupů a technologií při zpracování, které se v poslední době zpracovatelé zemědělských produktů naučili využívat. Dále budou podpořeny rovněž investice do lesního hospodářství, zejména do lesnické techniky, ale i do preventivních či sanačních opatření v lesích.

Jako každoročně, i v tomto kole je největší zájem o dotace na investice do zemědělské prvovýroby. Operace je zaměřena na investice do staveb, technologií a strojů do živočišné i rostlinné výroby. Mezi typické projekty patří stavby a technologie stájí pro skot, dojíren, hal pro prasata, do strojů pro živočišnou i rostlinnou výrobu. Oproti předchozím výzvám zde musíme počítat s významnějšími změnami. Mezi nejvýznamnější změny patří plošné snížení limitů způsobilých výdajů o cca 15%. Dále došlo k poměrně zásadní změně bodového systému. Zde jde například o změnu výpočtu bodového zvýhodnění za zaměstnance. Významná je i změna hodnocení využití stávajících objektů či areálu, kdy nově žadatel musí požádat o posouzení nároku na VÚMOP (výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy). Změn je zde jistě více a ze všech je patrná snaha SZIF o snížení míry spekulativních zásahů do projektu. U opatření, zaměřeného na zpracování výrobků zemědělské prvovýroby, je nevětší změnou rozšíření okruhu žadatelů o výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků. Spektrum projektů, zaměřené převážně na bourárny a mlékárny je tak rozšířeno o pekárny či cukrárny.

Vzhledem ke změnám v bodových kritériích je vhodné se zejména u komplexnějších projektů zaměřit na přípravu podkladů a stanovení vhodné strategie co nejdříve. Ze zkušeností víme, že mnoho žadatelů posuzuje své budoucí projekty podle minulých pravidel. Je zde nutné zmínit i to, že v letošním kole je nutné stanovit vhodnou strategii zejména v důsledku snížené alokace oproti minulému kolu. Snížení alokace pro letošní příjem však rozhodně neznamená poslední šanci žádat. Podpory do zemědělských investic budou pokračovat do roku 2020.

Velkou pozornost je nutno věnovat i termínům. Příjem žádostí bude ukončen 30. října ve 13:00 hodin. Vzhledem ke zkušenostem s vytížeností dotačního portálu však doporučujeme žádost podat s dostatečným předstihem. Dalším milníkem je termín 31. ledna 2018, kdy žadatel musí dodat na SZIF veškeré přílohy, včetně výběrového řízení a smlouvy s vítězným uchazečem.

Upozorňujeme také všechny budoucí žadatele, že došlo k další aktualizaci pravidel pro zadávání zakázek, zejména v návaznosti na Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Vzhledem k tomu, že výběrové řízení je jednou z povinných příloh, která přímo ovlivňuje výši dotace, a kde nejčastěji vzniká riziko sankce, doporučujeme přinejmenším konzultaci s odbornou firmou.

Závěrem bychom rádi připomněli, že společnost Agroteam svým klientům v rámci celé České republiky nabízí dotační poradenství v průběhu celého životního cyklu žádosti. Pro naše poradce nekončí poradenství pouze vyplnění žádosti o dotaci. Zejména stavební projekty vyžadují poradenství už ve fázi technické projekce a u většiny projektů jsme partnery ještě v průběhu lhůty vázanosti. Poradenský doprovod tak u některých projektů může trvat až 8 let, a v některých případech i déle.

Webdesign by Lewest.cz