Prohlášení ke kauze neoprávněného hospodaření na zemědělské půdě

Společnost Agroteam CZ s.r.o. se vyjádřila, resp. popsala systém získání zemědělských dotací, které mají přímou vazbu na obhospodařovanou zemědělskou plochu.

Otázka čerpání dotací, které se k užívané zemědělské půdě vztahují, upravují pravidla pro její poskytování. Zde lze ve zjednodušené podobě konstatovat, že nárok na dotaci vzniká ve chvíli, kdy daný zemědělský subjekt na daném pozemku hospodaří. V případech, kdy je v rámci určitého sporu zjištěn nesoulad (kolize) resp. skutečnost, že žadatel o dotaci nemá k danému pozemku vypořádané majetkoprávní vztahy – nemá právní důvod k užívání, může mu být tento pozemek v LPIS z užívání vyloučen.

Problém s nevypořádanými majetkoprávními vztahy zemědělské půdy je zde zakořeněn již z minulosti. Obecně lze říci, že jsou v ČR cca 4 % půdy, které nemají jasného vlastníka či je vlastník dlouhodobě nezvěstný. Nemusí se ale vždy jednat o neoprávněné hospodaření!

Poskytovatel dotace si také v případě nově zapisovaných pozemků ověřuje, zda má žadatel právní důvod k užívání. K posupnému narovnávání těchto vztahů dochází také např. při pozemkových úpravách. Nejedná se však o záležitost, kterou by bylo možné vyřešit v krátkodobém horizontu. Na zemědělského podnikatele je nutné nahlížet jako na subjekt, který je ve své podstatě zodpovědný za údržbu krajiny. V rámci této činnosti tak může docházet i k obhospodařování plochy, která má neznámého vlastníka. Otázky týkající se užívání půdy, které vyvstávají z jiných právních předpisů, jsou samostatnou záležitostí. Případnou oprávněnost užívání zemědělské půdy jako takové je potom otázka na konkrétní specialisty - právníky. Společnost Agroteam CZ s.r.o tak v žádném případě není subjekt, který by o oprávněnosti užívání pozemků či přidělení dotací rozhodoval.

V Českých Budějovicích dne 28.11.2017

Webdesign by Lewest.cz