7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V termínu od 9. října do 30. října 2018 proběhne příjem žádostí v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV). Přesné znění výzvy naleznete zde.

Tato podzimní výzva obsahuje více operací, pro které dává k dispozici alokaci na úrovni téměř 3 miliardy korun. Jako již tradičně, největší díl z této alokace je směřován do podpory investic v zemědělské prvovýrobě (2 mld) a do podpory zpracování produktů zemědělské prvovýroby (550 mil). Dále budou podpořeny rovněž investice do lesního hospodářství, zejména do lesnické techniky, ale i do preventivních či sanačních opatření v lesích.

Jako každoročně, i v tomto kole je největší zájem o dotace na investice do zemědělské prvovýroby. Operace je zaměřena na investice do staveb, technologií a strojů do živočišné i rostlinné výroby. Mezi typické projekty patří stavby a technologie stájí pro skot, dojíren, hal pro prasata, do strojů pro živočišnou i rostlinnou výrobu. Oproti předchozím výzvám zde musíme počítat s významnějšími změnami.. Mezi významnější změny patří například úprava limitů způsobilých výdajů pro skot nebo snížení rozsahu podpořených strojů pro živočišnou i rostlinnou výrobu. Maximální velikost způsobilých výdajů je nyní 75 mil. Kč Dále došlo k poměrně zásadní změně bodového systému. Některá bodová kritéria, která se týkají zaměstnanců, jsou vyřazena. Naopak přibyla bodová podpora některých citlivých sektorů, jako je kupříkladu chmel nebo mléčný skot. Změn je zde však více.

Vzhledem ke změnám v bodových kritériích je vhodné se zejména u komplexnějších projektů zaměřit na přípravu podkladů a stanovení vhodné strategie co nejdříve. Ze zkušeností víme, že mnoho žadatelů posuzuje své budoucí projekty podle minulých pravidel. Je zde nutné zmínit i to, že v letošním kole je nutné stanovit vhodnou strategii zejména v důsledku předpokládaného vysokého zájmu žadatelů.

Velkou pozornost je nutno věnovat i termínům. Příjem žádostí bude ukončen 30. října. Vzhledem ke zkušenostem s vytížeností dotačního portálu však doporučujeme žádost podat s dostatečným předstihem. Dalším milníkem je termín 5. března 2019, kdy žadatel musí dodat na SZIF veškeré přílohy, včetně výběrového řízení a smlouvy s vítězným uchazečem.

Upozorňujeme také všechny budoucí žadatele, že došlo k další aktualizaci pravidel pro zadávání zakázek, zejména v návaznosti na Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). V platnosti je nyní příručka verze 4. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení je jednou z povinných příloh, která přímo ovlivňuje výši dotace, a kde nejčastěji vzniká riziko sankce, doporučujeme přinejmenším konzultaci s odbornou firmou.

Závěrem bychom rádi připomněli, že společnost Agroteam svým klientům v rámci celé České republiky nabízí dotační poradenství v průběhu celého životního cyklu žádosti. Pro naše poradce nekončí poradenství pouze vyplnění žádosti o dotaci. Zejména stavební projekty vyžadují poradenství už ve fázi technické projekce a u většiny projektů jsme partnery ještě v průběhu lhůty vázanosti. Poradenský doprovod tak u mnoha projektů může trvat i více než 8 let.

Webdesign by Lewest.cz