Prohlášení ke kauze neoprávněného hospodaření na zemědělské půdě

Společnost Agroteam CZ s.r.o. se vyjádřila, resp. popsala systém získání zemědělských dotací,

které mají přímou vazbu na obhospodařovanou zemědělskou plochu.

Otázka čerpání dotací, které se k užívané zemědělské půdě vztahují, upravují pravidla pro její

poskytování. Zde lze ve zjednodušené podobě konstatovat, že nárok na dotaci vzniká ve chvíli, kdy

daný zemědělský subjekt na daném pozemku hospodaří. V případech, kdy je v rámci určitého sporu

zjištěn nesoulad (kolize) resp. skutečnost, že žadatel o dotaci nemá k danému pozemku vypořádané

majetkoprávní vztahy – nemá právní důvod k užívání, může mu být tento pozemek v LPIS z užívání

vyloučen.

Problém s nevypořádanými majetkoprávními vztahy zemědělské půdy je zde zakořeněn již

z minulosti. Obecně lze říci, že jsou v ČR cca 4 % půdy, které nemají jasného vlastníka či je vlastník

dlouhodobě nezvěstný. Nemusí se ale vždy jednat o neoprávněné hospodaření!

Poskytovatel dotace si také v případě nově zapisovaných pozemků ověřuje, zda má žadatel právní

důvod k užívání. K posupnému narovnávání těchto vztahů dochází také např. při pozemkových

úpravách. Nejedná se však o záležitost, kterou by bylo možné vyřešit v krátkodobém horizontu.

Na zemědělského podnikatele je nutné nahlížet jako na subjekt, který je ve své podstatě zodpovědný

za údržbu krajiny. V rámci této činnosti tak může docházet i k obhospodařování plochy, která má

neznámého vlastníka. Otázky týkající se užívání půdy, které vyvstávají z jiných právních předpisů, jsou

samostatnou záležitostí. Případnou oprávněnost užívání zemědělské půdy jako takové je potom

otázka na konkrétní specialisty - právníky. Společnost Agroteam CZ s.r.o tak v žádném případě není

subjekt, který by o oprávněnosti užívání pozemků či přidělení dotací rozhodoval.

V Českých Budějovicích dne 28.11.2017