Dotace

V rámci dotačního poradenství se naše firma zabývá zejména dotacemi pro zemědělské podnikatele, žadatele z řad rybářských organizací, obce a samozřejmě i všechny ostatní podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Významnou přidanou hodnotou našich služeb je fakt, že jsme k dispozici při administraci celého dotačního procesu od plánování investice přes řízení projektu a vyplacení dotace včetně poradenství ve lhůtě vázanosti. 

Dotace pro zemědělce

Dotační poradenství zejména v oblasti investic do živočišné či rostlinné výroby včetně technologických investic. Jedná zejména o dotace administrované prostřednictvím SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) a SFŽP (Státní fond životního prostředí)

Dotace pro rybáře

Poradenství s využitím podpory zejména z OPR (Operační program rybářství). Jedná se zejména o podporu investic do technologického vybavení, výstavby či rekonstrukce rybníků apod.

Dotace pro obce

Dotační poradenství zejména v oblasti obecní infrastruktury, ale například i sakrálních staveb, lesních cest aj. Jedná se zejména o dotace administrované prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Státního fondu Životního prostředí (SFŽP), ale i Regionálních operčních programů (ROP).

Dotace ostatní

V rámci dotačního poradenství se zabýváme širokým spektrem dotačních titulů, ať jsou to krajské granty, Regionální operační program, Program obnovy venkova atp. Tyto dotační tituly se dotýkají snad všech možných skupin žadatelů, ať už jsou to obce, zájmová sdružení, mikro a malé podniky i fyzické osoby nepodnikající.