Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství zemědělských podniků zahrnuje soubor analýz hospodaření zemědělského podniku mezi které patří zejména finanční a nákladová analýza. Tyto analytické nástroje slouží k zajištění podrobných infomací pro nastavení řady opatření sloužících pro zlepšení efektivnosti podniku. Výsledkem je zpracovaný harmonogram jednotlivých konkrétních kroků a postupů managementu podniku.

V rámci ekonomického poradenství řešíme řadu dílčích analýz.

Finanční analýza

Obvykle se provádí jako úvodní rozbor hospodaření podniku. Cílem je odhalit obecné problémy na základě meziročního rozboru výsledků hospodaření a nasměrovat další možná šetření.

Analýza nákladovosti podniku

Meziroční rozbor nákladů a výnosů jednotlivých výrobních úseků má za cíl posoudit rentabilitu výkonů podniku. Umožňuje tak najít konkrétní příčiny problémů naznačených v rozboru finančních výsledků.

Optimalizace podniku

Proces optimalizace nezbytně navazuje na provedené analýzy a je řešen podle konkrétní potřeby podniku. Součástí může být i vyhodnocení jednotlivých variant možného rozvoje podniku. Výsledkem je pak návrh jednotlivých kroků a opatření, jejichž cílem je celkové zlepšení ekonomické situace podniku. V případě krizového managementu jsou tyto závěry rozpracovány do jednotlivých kroků sanačního plánu podniku.

Analýza efektivnosti investic

Tuto analýzu zpracováváme na různých úrovních. Nejvyšší úrovní z hlediska rozsahu a detailu zpracování je studie proveditelnosti. Jedná se o komplexní ekonomický rozbor předpokládané investice, který má za úkol zjistit a kvantifikovat potenciální ekonomické a finanční přínosy řešené investice pro daný podnik.

 

Webdesign by Lewest.cz