Provozní poradenství

Od 1. 1. 2009  v České republice je vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací "podmíněno" plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření. Kontrolu dodržování právních předpisů při zemědělském hospodaření ve zmíněných oblastech je zajišťována právě systémem Cross Compliance.

V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží,vystavuje se riziku snížení výše dotace nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnutí výplat vybraných využívaných dotací. Plnění standardů a požadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich formu a metodu kontroly si každá země EU stanovuje sama, dle národních specifik.

Ve spolupráci s akreditovanými poradci provádíme provozní poradenství, a to jak na úrovni kontroly dodržování legislativních požadavků, tak na úrovni optimalizace výrobních postupů. Vyhněte se zbytečným sankcím za nedodržování platné legislativy.

  • Aktualizace Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe (nově dle zákona o ovzduší Provozní řád)
  • Ekologická újma
  • Havarijní plány
  • Hospodaření s nitráty
  • Evidence hnojení
  • Evidence přípravků na ochranu rostlin
  • Plány hnojení
  • Zpracování auditu plnění legislativních požadavků v podniku tak, aby bylo minimalizováno riziko snížení dotací a sankcí

Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

28.3.2015 - od 1. dubna 2015 vstupuje v platnost novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

27.3.2015 - dne 27. března 2015 bylo vydáno ve Sbírce zákonů České republiky nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům.

Nové Nařízení vlády 307/2014 Sb. k evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů

9. 1. 2015 - nové Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Nové Nařízení vlády č. 309/2014 Sb.

9. 1. 2015 - nové Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

21.07.2014 - novelizace vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv

Novela nitrátové směrnice

1.7.2014 - novela Nařízení vlády k nitrátové směrnici s účinností od 1.7.2014

Ochrana dřevin a podmíněnost

1.1.2014 - úprava znění kontrolovaného požadavku SMR 1/2