infomail

DOTACE

V rámci dotačního poradenství se naše firma zabývá zejména dotacemi pro zemědělské podnikatele, žadatele z řad rybářských organizací, obce a samozřejmě i všechny ostatní podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Významnou přidanou hodnotou našich služeb je fakt, že jsme k dispozici při administraci celého dotačního procesu od plánování investice přes řízení projektu a vyplacení dotace včetně poradenství ve lhůtě vázanosti.

Dotace pro zemědělce

Dotační poradenství zejména v oblasti investic do živočišné či rostlinné výroby včetně technologických investic. Jedná zejména o dotace administrované prostřednictvím SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) a SFŽP (Státní fond životního prostředí)

Dotace pro rybáře

Poradenství s využitím podpory zejména z OPR (Operační program rybářství). Jedná se zejména o podporu investic do technologického vybavení, výstavby či rekonstrukce rybníků apod.

Dotace pro obce

Dotační poradenství zejména v oblasti obecní infrastruktury, ale například i sakrálních staveb, lesních cest aj. Jedná se zejména o dotace administrované prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Státního fondu Životního prostředí (SFŽP), ale i Regionálních operčních programů (ROP).

Dotace ostatní

V rámci dotačního poradenství se zabýváme širokým spektrem dotačních titulů, ať jsou to krajské granty, Regionální operační program, Program obnovy venkova atp. Tyto dotační tituly se dotýkají snad všech možných skupin žadatelů, ať už jsou to obce, zájmová sdružení, mikro a malé podniky i fyzické osoby nepodnikající.

 

PORADENSTVÍ

Pro zemědělské podniky nabízíme široký okruh poradenských služeb. Specializujeme se na komplexní poradenství, a proto se vedle dotačního poradenství věnujeme také poradenství ekonomickému a provoznímu. Naše praxe ukazuje, že případná potřeba investice podpořené dotací by měla vyplynout z předchozí ekonomické a provozní analýzy podniku. V rámci našeho portfolia se pak zabýváme i poradenským servisem souvisejícím s prodejem či nákupem zemědělského podniku.

Ekonomické poradenství

Naše služby jsou cílené na pomoc klientům v oblasti zemědělského podnikání, a to nejen na čerpání dotací, ale zároveň na ekonomické poradenství. Pouze ekonomicky zdravý podnik je schopen účelně investovat do svého dalšího vývoje.

Dotační poradenství

V rámci dotačního poradenství se zabýváme celým procesem získávání dotace. S našimi klienty tak řešíme investici od přípravy projektu až do vyplacení dotačních prostředků, a v mnoha případech i po celou lhůtu vázanosti.

Provozní poradenství

Ve spolupráci s akreditovanými poradci provádíme provozní poradenství, a to jak na úrovni kontroly dodržování legislativních požadavků, tak na úrovni optimalizace výrobních postupů. Vyhněte se zbytečným sankcím za nedodržování platné legislativy.

Poradenství při prodeji a nákupu podniku

Nabízíme poradenství při nákupu či prodeji podniku. Hlavním cílem je kromě zprostředkování kontaktu mezi stranami zajištění podrobné analýzy podniku vyúsťující v jeho ocenění.

 

Webdesign by Lewest.cz