Často kladené dotazy

Dotaz

Odpověď

V sekci Investice do zemědělských podniků lze uznat v rámci referenčního kritéria „žadatel vyrábí energii z OZE“ také klimatizace?

Dle vyjádřená SZIF, které máme k dispozici, bude vše, co je pojmenováno „klimatizace“ pro získání bodového zisku nepřijatelné. Je tedy nutné, aby zařízení bylo skutečně deklarováno jako tepelné čerpadlo (v prohlášení o shodě).

Jak je stanovena hmotnost rozmetadla?

Dle vyjádření SZIF by se mělo jednat o nosnost, vypočtenou jako „největší technicky přípustná hmotnost – provozní hmotnost = XY Kg“

Jsou v prvním kole PRV 2023 – 2027 podpořeny pícninářské stroje?

Bohužel, v prvním kole PRV tyto stroje podpořeny nejsou.

Lze žádat v rámci 1 kola PRV 2023-2027 dotaci na vybudování fotovoltaické elektrárny na zemědělských objektech?

PRV neumožňuje dotačně podpořit zařízení k výrobě elektrické energie.

Je možné v rámci projektu na ŽV žádat dotaci jen na stroj?

V záměru a) – tedy pro žadatele MSP do 150 ha s projektem do 2 mil Kč lze požádat pouze stroj. V záměrech c) skot, d) prasata e) drůbež f) ostatní, může stroj tvořit maximálně 49 % způsobilých výdajů. Druhou částí projektu potom musejí být stavební či technologické investice.

Je možné v rámci projektu na RV žádat dotaci jen na stroj?

Ano, v záměrech RV (tedy b), g) h)) může být projekt tvořen jen strojem či souborem strojů.

Kdy dojde k podpisu dohody?

Předběžně je možné se držet následujícího harmonogramu: Odevzdání hotové žádosti na SZIF (přes portál farmáře) musí proběhnout v termínu mezi 22. 8. a 12. 9. 2023. Na přelomu září a října dojde ze strany poskytovatele dotace k vyhlášení předběžných výsledků, kde se žadatel dozví, zda je doporučen k financování a nebo pro něho dotační cesta skončila. Pro ty úspěšné následuje období pro zpracování výběrových řízení a to do termínu 16. 1. 2024. Současně již může probíhat realizace projektu. Následně očekávejme proces administrativní kontroly ze strany SZIF, kdy je žadatel povinen reagovat na případné žádosti o doplnění. I v této fázi je Vám samozřejmě náš dotační poradce plně nápomocný. Administrativní proces je ukončen podpisem dohody, který očekáváme v období léta 2024. Od tohoto momentu nám plyne řádná lhůta pro realizaci, která je ode dne podpisu dohody 24 měsíců. V průběhu této doby se musí předmět dotace zrealizovat a zároveň podat žádost o platbu.

Lze pořídit i stroj, který není uveden v sazebnících limitů v Pravidlech pro intervenci 33.73. – Investice do zemědělských podniků?

Ne, lze pořídit jen stroje vyjmenované v Pravidlech.

K jakému dni musím plnit podmínku výroby energie z OZE, když budu nárokovat toto preferenční kritérium?

Žadatel musí vyrábět energii z OZE nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci. Platnost požadovaných dokumentů (povolení ERU, kupní smlouva aj.) tedy musí být nejpozději k datu podání žádosti o dotaci, tedy nejpozději do 12. 9. 2023.

Jsou v intervenci 33.73 způsobilé i jiné výdaje, než jen ty které jsou taxativně vyjmenovány v poznámce u jednotlivých limitů? Například u kejdových stájí je jako technologie odklizu kejdy v poznámce definováno, že se jedná o: Lopaty, přečerpávací čerpadla. Jak je to například s lehacími matracemi, rošty apod.?

Poznámka obsahuje bližší charakteristiku nebo zejména přehled výdajů, na základě kterých byla stanovena limitní cena. Nejedná se tedy o úplný výčet všech položek. Lehací matrace pro dojnice mohou být součástí technologie ustájení. Rošty jsou součástí stavebních nákladů.

Podkód 15-310 obsahuje technologie skladování včetně zařízení pro posklizňovou úpravu, skladování, expedici. Pokud tedy předmětem projektu bude nový sklad obilovin včetně čističky a sušičky, bude využit pouze tento podkód? Nebo můžu využít pro čističku a sušičku i podkódy 15-010,15-020, atp, a podkód 15-310 využít pouze pro sklad?

Čistička a sušička by měly být zařazeny v kódech 15-010/15-020 a 15-100/15-110. Další technologie skladu pak mohou být zařazeny do kódu 15-310, avšak pouze technologie, výdaje na výstavbu skladu způsobilé nejsou.

Kód 58 hovoří o strojích pro speciální RV. Termín „speciální RV“ však není v pravidlech definován. Prosím o upřesnění.

Speciální RV  – pouze ovoce, zelenina, školkařství, zahradnictví, réva vinná a chmel.

Žadatel má v rámci dojírny instalovanou tzv. rekuperaci, kdy je teplo, které se získá chlazením mléka, využito na ohřev užitkové vody v dojírně. Z pohledu využití obnovitelných zdrojů je to 100% znovuvyužití odpadního tepla.

Za předpokladu, že žadatel doloží doklad o pořízení a doklad o využitelném výkonu tohoto systému pro ohřev vody, bude moci toto být uznáno v rámci PK O10?

Rekuperační systém nebude v rámci preferenčního kritéria č. 10 uznán.

Podkód 04-201 automatický přihrnovač krmiva obsahuje poznámku: „pevně spojen s konstrukcí stáje“. Co je tím myšleno? Jedná se o spojení ve smyslu např. instalované nabíjecí stanice? Nebo se jedná o nějaký systém přímo spojený s konstrukcí stáje?

Autonomní šnekový přihrnovací robot či robotický přihrnovač (např. Lely) patří do podkódu 14-302 – Robot na přihrnování krmiva. Závěsný přihrnovač (např. od firmy Wassenbauer) patří samozřejmě do podkódu 04-201 – Automatický přihrnovač krmiva.

Je možné, aby v případě mladého začínajícího zemědělce vstoupil do dotace zemědělský podnikatel, který nemá nyní žádné pozemky v LPIS ani zvířata v IZR?

Ano možné to v tomto kole je. Důrazně ale upozorňujeme takové žadatele, že nejpozději v roce 2026 musí plnit tzv minimální standardní produkci, tedy minimální rozsah výměry pozemků a/nebo chovaných zvířat s ohledem na jejich výrobní zaměření. V případě, že by žadatel nebyl schopen plnit standartní produkce, bude to důvod k odebrání již vyplacené dotace!

Žadatel chová výkrmová prasata v 5ti halách. Všude je splněna minimální podlahová plocha v souladu s §3 odst 2 vyhlášky 208/2004.
Jedna z hal je předmětem žádosti o dotaci, dojde k rekonstrukci s tím, že se zároveň navýší využitelná volná podlahová plocha 10%. Ostatní haly budou řešeny později, nebudou tedy předmětem projektu.
PK S 10 se odkazuje na kategorii prasat, kterých se týká předmět dotace, nikoliv na objekt, kterého se týká dotace. Projekt se týká výkrmových prasat, tuto kategorii má žadatel ve všech stájích. Předmětem projektu je však pouze jedna z nich a k navýšení dojde aktuálně pouze u té jedné.
Má v tomto případě žadatel nárok na body v rámci PK S10?
Nebo musí mít větší podlahovou plochu u všech stájí pro tuto kategorii, ačkoliv nejsou předmětem dotace?

Pokud se předmět projektu týká určitých kategorií prasat, pak navýšení musí proběhnout u všech prasat v těchto kategoriích. (Předmět projektu se má týkat daných kategorií, ne pouze alespoň nějakého počtu prasat, kterých se předmět projektu týká.)
Jinak řečeno, žadatel musí mít větší podlahovou plochu u všech stájí pro vámi zmíněnou kategorii, jelikož právě této kategorie se týká předmět projektu.