Dotace

V rámci dotačního poradenství se naše firma zabývá zejména dotacemi pro zemědělské podnikatele, žadatele z řad rybářských organizací, obce a samozřejmě i všechny ostatní podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Významnou přidanou hodnotou našich služeb je fakt, že jsme k dispozici při administraci celého dotačního procesu od plánování investice přes řízení projektu a vyplacení dotace včetně poradenství ve lhůtě vázanosti.

Dotace pro zemědělce

Více informací

Dotace pro zemědělce

Dotační poradenství zejména v oblasti investic do živočišné či rostlinné výroby včetně technologických investic. Jedná zejména o dotace administrované prostřednictvím SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) a SFŽP (Státní fond životního prostředí).

Agroteam se již dlouhodobě řadí k významným partnerům českého zemědělství. Svou pozici lídra zemědělského poradenství potvrzuje nejen objemem a úspěšností zpracovaných dotačních žádostí, ale také zájmem o komplexní poradenský doprovod. Klienti zejména oceňují pomoc při identifikaci investičního záměru a při řešení jeho koncepčního začlenění do ekonomické struktury podniku. Mezi investiční oblasti patří živočišná výroba, rostlinná výroba a investice směřující k diverzifikaci zemědělských podniků.

Pro uvedené i další oblasti lze dle aktuálních podmínek žádat finanční podporu, pro jejíž vyřízení poskytujeme klientům nejen kompletní poradenský servis v dotacích, ale také související podporu v provozní legislativě a ekonomickém poradenství, které s úspěšností investičního záměru klienta často úzce souvisí.

 


 

 

Dotace pro rybáře

Více informací

Dotace pro rybáře

Poradenství s využitím podpory zejména z OPR (Operační program rybářství). Jedná se zejména o podporu investic do technologického vybavení, výstavby či rekonstrukce rybníků apod.

Jednou z našich činností je kompletní servis při zpracování žádostí z Operačního programu rybářství. Naši poradci mají dlouhodobé zkušenosti s nastavením a přípravou žádostí z OP Rybářství. Současně zajišťují zpracování zadávacího řízení a proplacení projektu. Nedílnou součástí naší poradenské práce je rovněž podávání pravidelných monitorovacích zpráv po celou dobu udržitelnosti projektu.

Dotace pro obce

Více informací

Dotace pro obce

Dotační poradenství zejména v oblasti obecní infrastruktury, ale například i sakrálních staveb, lesních cest aj. Jedná se zejména o dotace administrované prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Státního fondu Životního prostředí (SFŽP), ale i Regionálních operčních programů (ROP).

Dotace ostatní

Více informací

Dotace ostatní

V rámci dotačního poradenství se zabýváme širokým spektrem dotačních titulů, ať jsou to krajské granty, Regionální operační program, Program obnovy venkova atp. Tyto dotační tituly se dotýkají snad všech možných skupin žadatelů, ať už jsou to obce, zájmová sdružení, mikro a malé podniky i fyzické osoby nepodnikající.

Kromě nejvíce využívaných dotačních titulů v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) či Státního fondu Životního prostředí (SFŽP) se zabýváme také ostatními programy nabízejícími dotační podporu pro vaše investice. Jedná se například o Krajské granty, Regionální operační programy, Program obnovy venkova, Operační program podnikání a inovace, ale i Národní dotace atp. Pomocí těchto programů je možno využít podporu pro mnoho podnikatelských i nepodnikatelských aktivit. Příkladem může být investice do technologického vybavení provozu zámečnické firmy, úspora energií zateplením kanceláří, rekonstrukce kapličky nebo výstavba lesní tůně.