Poradenství

Pro zemědělské podniky nabízíme široký okruh poradenských služeb. Specializujeme se na komplexní poradenství, a proto se vedle dotačního poradenství věnujeme také poradenství ekonomickému a provoznímu. Naše praxe ukazuje, že případná potřeba investice podpořené dotací by měla vyplynout z předchozí ekonomické a provozní analýzy podniku. V rámci našeho portfolia se pak zabýváme i poradenským servisem souvisejícím s prodejem či nákupem zemědělského podniku.

Ekonomické poradenství

Více informací

Ekonomické poradenství

Naše služby jsou cílené na pomoc klientům v oblasti zemědělského podnikání, a to nejen na čerpání dotací, ale zároveň na ekonomické poradenství. Pouze ekonomicky zdravý podnik je schopen účelně investovat do svého dalšího vývoje.

Ekonomické poradenství zemědělských podniků zahrnuje soubor analýz hospodaření zemědělského podniku mezi které patří zejména finanční a nákladová analýza. Tyto analytické nástroje slouží k zajištění podrobných infomací pro nastavení řady opatření sloužících pro zlepšení efektivnosti podniku. Výsledkem je zpracovaný harmonogram jednotlivých konkrétních kroků a postupů managementu podniku.

V rámci ekonomického poradenství řešíme řadu dílčích analýz.

Finanční analýza

Obvykle se provádí jako úvodní rozbor hospodaření podniku. Cílem je odhalit obecné problémy na základě meziročního rozboru výsledků hospodaření a nasměrovat další možná šetření.

Analýza nákladovosti podniku

Meziroční rozbor nákladů a výnosů jednotlivých výrobních úseků má za cíl posoudit rentabilitu výkonů podniku. Umožňuje tak najít konkrétní příčiny problémů naznačených v rozboru finančních výsledků.

Optimalizace podniku

Proces optimalizace nezbytně navazuje na provedené analýzy a je řešen podle konkrétní potřeby podniku. Součástí může být i vyhodnocení jednotlivých variant možného rozvoje podniku. Výsledkem je pak návrh jednotlivých kroků a opatření, jejichž cílem je celkové zlepšení ekonomické situace podniku. V případě krizového managementu jsou tyto závěry rozpracovány do jednotlivých kroků sanačního plánu podniku.

Analýza efektivnosti investic

Tuto analýzu zpracováváme na různých úrovních. Nejvyšší úrovní z hlediska rozsahu a detailu zpracování je studie proveditelnosti. Jedná se o komplexní ekonomický rozbor předpokládané investice, který má za úkol zjistit a kvantifikovat potenciální ekonomické a finanční přínosy řešené investice pro daný podnik.

Dotační poradenství

Více informací

Dotační poradenství

V rámci dotačního poradenství se zabýváme celým procesem získávání dotace. S našimi klienty tak řešíme investici od přípravy projektu až do vyplacení dotačních prostředků, a v mnoha případech i po celou lhůtu vázanosti.

Naše služby v dotačním poradenství

Dotační audit, konzultace záměru projektu

 • Pomůžeme Vám formulovat investiční záměr a vyhledat pro Vaše investice vhodnou podporu
 • Konzultace k možnostem dotací pro Váš projekt jsou u nás ZDARMA

Žádost o dotaci

 • Zpracujeme žádost o dotaci a zajistíme kontrolu a kompletaci všech příloh žádosti
 • Naše služby v rámci zpracování žádosti jsou Vám k dispozici až do souhlasného stanoviska SZIF, který shledá žádost po formální stránce v pořádku, a to včetně doplněných příloh k žádosti

Výběrová řízení

 • Zorganizujeme výběrové řízení s vyhotovením potřebných formulářů pro vyhodnocení nabídek až do uzavření smlouvy s dodavatelem
 • Výběrová řízení zpracováváme jak dle Pravidel PRV, tak podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Žádost o proplacení výdajů

 • Zpracujeme žádost o proplacení výdajů projektu včetně kompletace všech příloh žádosti
 • Naše služby trvají až do úplného vyplacení dotace na Váš účet

Kontrola plnění dodržování podmínek dotace

 • V rámci této služby můžete využít náš poradenský servis během 5 leté lhůty, která Vás váže k plnění účelu dotovaného projektu
 • Obsahem je kontrola a doporučení pro plnění podmínek plynoucích z čerpání konkrétní dotace
https://www.agroteam.cz/media/soubory/dot-porad-img.jpg

 

Provozní poradenství

Více informací

Provozní poradenství

Ve spolupráci s akreditovanými poradci provádíme provozní poradenství, a to jak na úrovni kontroly dodržování legislativních požadavků, tak na úrovni optimalizace výrobních postupů. Vyhněte se zbytečným sankcím za nedodržování platné legislativy.

Od 1. 1. 2009  v České republice je vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací "podmíněno" plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření. Kontrolu dodržování právních předpisů při zemědělském hospodaření ve zmíněných oblastech je zajišťována právě systémem Cross Compliance.

V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží,vystavuje se riziku snížení výše dotace nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnutí výplat vybraných využívaných dotací. Plnění standardů a požadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků. Jejich formu a metodu kontroly si každá země EU stanovuje sama, dle národních specifik.

Ve spolupráci s akreditovanými poradci provádíme provozní poradenství, a to jak na úrovni kontroly dodržování legislativních požadavků, tak na úrovni optimalizace výrobních postupů. Vyhněte se zbytečným sankcím za nedodržování platné legislativy.

 • aktualizace Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe (nově dle zákona o ovzduší Provozní řád)
 • ekologická újma
 • havarijní plány
 • hospodaření s nitráty
 • evidence hnojení
 • evidence přípravků na ochranu rostlin
 • plány hnojení
 • zpracování auditu plnění legislativních požadavků v podniku tak, aby bylo minimalizováno riziko snížení dotací a sankcí

Poradenství při prodeji a nákupu podniku

Více informací

Poradenství při prodeji a nákupu podniku

Nabízíme poradenství při nákupu či prodeji podniku. Hlavním cílem je kromě zprostředkování kontaktu mezi stranami zajištění podrobné analýzy podniku vyúsťující v jeho ocenění.

Naše společnost umožňuje prostřednictvím svých odborných poradců zajistit poradenský doprovod při prodeji nebo nákupu zemědělského podniku. Jedná se zejména o provedení detailní analýzy podniku před prodejem či nákupem pro zajištění informací nezbytných při akvizici. Současně se podílíme na stanovení jeho ceny, nalezení vhodného investora a zprostředkování nestranného jednání mezi jednotlivými stranami.