Často kladené dotazy

Dotaz  Odpověď
    
Je možné, aby v případě mladého začínajícího zemědělce vstoupil do dotace zemědělský podnikatel, který nemá nyní žádné pozemky v LPIS ani zvířata v IZR?  Ano možné to v tomto kole je. Důrazně ale upozorňujeme takové žadatele, že nejpozději v roce 2026 musí plnit tzv minimální standardní produkci, tedy minimální rozsah výměry pozemků a/nebo chovaných zvířat s ohledem na jejich výrobní zaměření. V případě, že by žadatel nebyl schopen plnit standartní produkce, bude to důvod k odebrání již vyplacené dotace!
    
V sekci Investice do zemědělských podniků
lze uznat v rámci referenčního kritéria „žadatel vyrábí energii z OZE“ také klimatizace?
  Dle vyjádřená SZIF, které máme k dispozici, bude vše, co je pojmenováno „klimatizace“ pro získání bodového zisku nepřijatelné. Je tedy nutné, aby zařízení bylo skutečně deklarováno jako tepelné čerpadlo (v prohlášení o shodě).
    
Jak je stanovena hmotnost rozmetadla?    Dle vyjádření SZIF by se mělo jednat o nosnost, vypočtenou jako „největší technicky přípustná hmotnost – provozní hmotnost = XY Kg“
    
Jsou v prvním kole PRV 2023 – 2027 podpořeny pícninářské stroje?  Bohužel, v prvním kole PRV tyto stroje podpořeny nejsou.
    
Lze žádat v rámci 1 kola PRV 2023-2027 dotaci na vybudování fotovoltaické elektrárny na zemědělských objektech?  PRV neumožňuje dotačně podpořit zařízení k výrobě elektrické energie.
    
Je možné v rámci projektu na ŽV žádat dotaci jen na stroj?  V záměru a) – tedy pro žadatele MSP do 150 ha s projektem do 2 mil Kč lze požádat pouze stroj. V záměrech c) skot, d) prasata e) drůbež f) ostatní, může stroj tvořit maximálně 49 % způsobilých výdajů. Druhou částí projektu potom musejí být stavební či technologické investice.
    
Je možné v rámci projektu na RV žádat dotaci jen na stroj?  Ano, v záměrech RV (tedy b), g) h)) může být projekt tvořen jen strojem či souborem strojů.
    
Kdy dojde k podpisu dohody?  Předběžně je možné se držet následujícího harmonogramu: Odevzdání hotové žádosti na SZIF (přes portál farmáře) musí proběhnout v termínu mezi 22. 8. a 12. 9. 2023. Na přelomu září a října dojde ze strany poskytovatele dotace k vyhlášení předběžných výsledků, kde se žadatel dozví, zda je doporučen k financování a nebo pro něho dotační cesta skončila. Pro ty úspěšné následuje období pro zpracování výběrových řízení a to do termínu 16. 1. 2024. Současně již může probíhat realizace projektu. Následně očekávejme proces administrativní kontroly ze strany SZIF, kdy je žadatel povinen reagovat na případné žádosti o doplnění. I v této fázi je Vám samozřejmě náš dotační poradce plně nápomocný. Administrativní proces je ukončen podpisem dohody, který očekáváme v období léta 2024. Od tohoto momentu nám plyne řádná lhůta pro realizaci, která je ode dne podpisu dohody 24 měsíců. V průběhu této doby se musí předmět dotace zrealizovat a zároveň podat žádost o platbu.
    
Lze pořídit i stroj, který není uveden v sazebnících limitů v Pravidlech pro intervenci 33.73. – Investice do zemědělských podniků?  Ne, lze pořídit jen stroje vyjmenované v Pravidlech.
    
K jakému dni musím plnit podmínku výroby energie z OZE, když budu nárokovat toto preferenční kritérium?  Žadatel musí vyrábět energii z OZE nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci. Platnost požadovaných dokumentů (povolení ERU, kupní smlouva aj.) tedy musí být nejpozději k datu podání žádosti o dotaci, tedy nejpozději do 12. 9. 2023. 
    
Jsou v intervenci 33.73 způsobilé i jiné výdaje, než jen ty které jsou taxativně vyjmenovány v poznámce u jednotlivých limitů? Například u kejdových stájí je jako technologie odklizu kejdy v poznámce definováno, že se jedná o: Lopaty, přečerpávací čerpadla. Jak je to například s lehacími matracemi, rošty apod.?  Poznámka obsahuje bližší charakteristiku nebo zejména přehled výdajů, na základě kterých byla stanovena limitní cena. Nejedná se tedy o úplný výčet všech položek. Lehací matrace pro dojnice mohou být součástí technologie ustájení. Rošty jsou součástí stavebních nákladů.
    
Podkód 15-310 obsahuje technologie skladování včetně zařízení pro posklizňovou úpravu, skladování, expedici. Pokud tedy předmětem projektu bude nový sklad obilovin včetně čističky a sušičky, bude využit pouze tento podkód? Nebo můžu využít pro čističku a sušičku i podkódy 15-010,15-020, atp, a podkód 15-310 využít pouze pro sklad?   Čistička a sušička by měly být zařazeny v kódech 15-010/15-020 a 15-100/15-110. Další technologie skladu pak mohou být zařazeny do kódu 15-310, avšak pouze technologie, výdaje na výstavbu skladu způsobilé nejsou.
    
Kód 58 hovoří o strojích pro speciální RV. Termín „speciální RV“ však není v pravidlech definován. Prosím o upřesnění.  Speciální RV  – pouze ovoce, zelenina, školkařství, zahradnictví, réva vinná a chmel.
    

Žadatel má v rámci dojírny instalovanou tzv. rekuperaci, kdy je teplo, které se získá chlazením mléka, využito na ohřev užitkové vody v dojírně. Z pohledu využití obnovitelných zdrojů je to 100% znovuvyužití odpadního tepla.

Za předpokladu, že žadatel doloží doklad o pořízení a doklad o využitelném výkonu tohoto systému pro ohřev vody, bude moci toto být uznáno v rámci PK O10?

  Rekuperační systém nebude v rámci preferenčního kritéria č. 10 uznán.
    
Podkód 04-201 automatický přihrnovač krmiva obsahuje poznámku: „pevně spojen s konstrukcí stáje“. Co je tím myšleno? Jedná se o spojení ve smyslu např. instalované nabíjecí stanice? Nebo se jedná o nějaký systém přímo spojený s konstrukcí stáje?  Autonomní šnekový přihrnovací robot či robotický přihrnovač (např. Lely) patří do podkódu 14-302 – Robot na přihrnování krmiva. Závěsný přihrnovač (např. od firmy Wassenbauer) patří samozřejmě do podkódu 04-201 – Automatický přihrnovač krmiva.