Aktuální informace pro žadatele 10. kola příjmu žádostí PRV

Doložení příloh dodatečně doporučených žádostí ke spolufinancování ze zásobníku projektů


V případě, že byla Vaše žádost o dotaci z 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 dodatečně doporučena ke spolufinancování ze zásobníku projektů, je nezbytné, aby nejpozději do 19. ledna 2021 do 18:00 hodin byly prostřednictvím Portálu farmáře předloženy povinné, případně nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci (v souladu se specifickými částmi Pravidel pro žadatele konkrétních operací) – seznamy dodatečně doporučených žádostí ze zásobníku projektů byly zveřejněny na webových stránkách SZIF 23. prosince 2020. O dodatečném doporučení jste byli informováni Výzvou k doložení příloh na základě přeřazení ze zásobníku projektů, která Vám byla zaslána do datové schránky nebo na Portál farmáře dne 23. prosince 2020.
Po provedené administrativní kontrole budete informováni o jejím výsledku. V případě zjištění nedostatků v Žádosti o dotaci a předložených dokumentech, budete vyzváni k jejich odstranění. Lhůta pro doplnění/opravy je 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.


Dovolujeme si vás také upozornit na skutečnost, že povinná příloha Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (dále jen „Prohlášení MSP“), která je v 10. kole předkládána povinně v operacích 4.1.1 (záměry a, b, m) a 4.2.1, je nově na Portálu farmáře SZIF dokládána samostatně prostřednictvím cesty: Nová podání / Ostatní podání / Průřezové přílohy / Prohlášení o kategorii podniku. Není již dokládána jako součást ostatních povinných příloh spolu s aktualizovaným formulářem Žádosti o dotaci. Zjednodušený postup pro doložení této průřezové přílohy Vám zasíláme v příloze tohoto emailu.


S touto změnou zároveň pro Prohlášení MSP platí, že je tato průřezová příloha kontrolována SZIF samostatně, nezávisle na kontrole Vaší žádosti/Vašich žádostí. V případě jejího chybného vyplnění bude žadateli poslána samostatná výzva k její opravě. Pozitivní na tomto novém přístupu pro Vás bude, že pokud jste již tuto přílohu za poslední uzavřené účetní období (např. aktuálně za rok 2019) již na SZIF přes Portál farmáře/Průřezové přílohy doložili ke kontrole Vašich dřívějších žádostí (a zároveň nedošlo v rámci Vašeho podniku k novým majetkovým změnám), nemusíte již Prohlášení MSP opakovaně s každou další žádostí za doložené účetní období dokládat. Stejně tak, pokud jste např. v rámci 10. kola příjmu podali více žádostí o dotaci, není potřeba dokládat Prohlášení MSP ke každé žádosti zvlášť. Jeho kontrola proběhne jednou v rámci průřezových příloh. Další Prohlášení MSP byste dokládali v případě, že budete žádat o dotace v dalších letech, prohlášení bude patřit mezi povinné přílohy, a vy jste od té doby uzavřeli novější účetní období.


Pokud jste již s ohledem na Vámi podanou a doporučenou žádost 10. kola PRV přílohy na Portálu farmáře zaslali (i Prohlášení MSP přes průřezové přílohy – mělo by jít o prohlášení za rok 2019), nemusíte samozřejmě na základě výše uvedeného již opětovně dokládat.