Dotace na strojové vybavení na protierozní opatření spuštěna

Příjem žádostí od 5.4.2023 do 31.7.2023


Výzva je určena pro zemědělské podnikatele s nejméně 10 ha orné půdy, kteří zároveň plní definici malého či středního podniku.

Nejzazší datum ukončení projektu 31.12.2023 (pořízení stroje, jeho úhrada i podaná žádost o platbu na SFŽP)

Typy podporovaných projektů (seznam strojů ZDE): 

zavádění půdoochranných technologií na stanovené výměře orné půdy evidované v informačním systému pro evidenci využití zemědělské půdy LPIS jako kultura „standardní orná půda“

A. Půdoochranné technologie s vyšším ochranným účinkem

• pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, čirok) na rozteč řádků 37,5 cm s využitím meziplodin a setím do nezpracované půdy, no-till;

• technologie strip-till s využitím meziplodin.

B. Půdoochranné technologie s nižším ochranným účinkem

• zakládání porostu do meziplodiny, nebo rostlinných zbytků z předchozí sklizně bez zpracování půdy do doby setí (alternativně s možností jedné mělké operace před setím do 10 cm hloubky);

• pěstování hlavní plodiny (obilovina, řepka) s podsevem jetelovin (leguminóz), jetelotravních porostů a travních porostů. Obě plodiny musí být založeny současně v jedné operaci. Technologie pro erozně ohrožené plochy (SEO a MEO);

• pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, čirok, mák s podplodinou). Porost podplodiny je buď založen s hlavní plodinou v jednom přejezdu, nebo po vzejití hlavní plodiny;

• technologie podrývání s hloubkou větší jak 35 cm a roztečí slupic do 75 cm;

• technologie důlkování a hrázkování pro okopaniny (brambory, zelenina) s odkameňováním nebo bez odkameňování. Dále je možné technologii doplnit o přísev ochranné plodiny do kolejové brázdy.

 

Výše podpory:

Míra financování činí max. 20 % celkových způsobilých výdajů pro zavádění půdoochranných technologií s nižším ochranným účinkem a max. 40 % pro zavádění půdoochranných technologií s vyšším ochranným účinkem. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014–2020.

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte kolegyni

Ing. Zuzana Bumbová

zbumbova@okgrant.cz

+420 734 687 831