Dotační možnosti do oblasti zpracování bioodpadů a aplikace kompostů

Podporované aktivity:


A) Pořízení vybavení na aplikaci a zapravení kompostu na ZPF pro zemědělce

 

 • Žadatel: zemědělský podnik (§2, z. č. 252/1997 Sb.) – malý nebo střední podnik
 • „Rámcová smlouva na 5 let o dodávkách kompostu“ s provozovatelem odpadové kompostárny (před podáním žádosti, příloha č. 2 výzvy)
 • Indikátor: roční množství aplikovaného kompostu (t/rok)
 • Kompost registrace dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
 • Veřejná podpora: Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 o blokových výjimkách v oblasti zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (ABER), čl. 14

 

 • Způsobilé výdaje: traktor či manipulátor (pouze jedno z uvedených zařízení, max. 2 mil. Kč bez DPH, pokud A+C – manipulátor pouze v jedné žádosti), rozmetadlo, nákladní automobil s integrovaným rozmetadlem (automobil max. 2 mil. Kč bez DPH), technika pro zapravení kompostu
 • Max. nákladovost realizačních výdajů: 3 000 Kč bez DPH/t aplikovaného kompostu/rok a 18 000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF.
 • Míra podpory: 50 % z celkových ZV, ZV max. 7 mil. Kč bez DPH
 • Příklad: 1 000 t kompostu = ZV 3 000 000 Kč, 200 ha = 3 600 000 Kč. Dotace = 1 500 000 Kč

  

B) Pořízení vybavení na aplikaci kompostu (digestátu/fugátu) na ZPF pro provozovatele kompostáren a BPS

 

 • Žadatel: provozovatel kompostárny nebo BPS (§21 odst. 2 z.č. 541/2020 Sb.,      § 153 odst. 2 z.č. 541/2020 Sb.)
 • „Rámcová smlouva na 5 let o dodávkách kompostu a jeho zapravení na ZPF“ se zemědělským podnikem/podniky (před podáním žádosti, příloha č. 3 výzvy)
 • Indikátor: roční množství aplikovaného kompostu (t/rok)
 • Kompost registrace dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
 • Veřejná podpora: Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 - de minimis, Regionální investiční podpora (článek 14 GBER) – regionální mapa

 

 • Způsobilé výdaje: traktor či manipulátor (pouze jedno z uvedených zařízení, pokud B+C – manipulátor pouze v jedné žádosti), rozmetadlo, nákladní automobil s integrovaným rozmetadlem, specifický aplikátor digestátu/fugátu z BPS
 • Max. nákladovost realizačních výdajů: 1 000 Kč bez DPH/t aplikovaného kompostu (digestátu, fugátu)/rok a 6 000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF.
 • Náklady na Certifikaci kompostu dle ISO norem: max. 50 000 Kč bez DPH
 • Míra podpory: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

 

C) Podpora navýšení kapacity stávajících kompostáren za účelem zvýšení produkce kompostu

 

 • Žadatel: provozovatel kompostárny nebo BPS (§21 odst. 2 z.č. 541/2020 Sb., §153 odst. 2 z.č. 541/2020 Sb.) napojené na svoz a třídění BRKO (ne komunitní kompostárny a malá zařízení)
 • Závazek 5 let – kompost na ZPF (navýšení kapacity)
 • Indikátor: roční množství aplikovaného kompostu (t/rok)
 • Kompost registrace dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
 • Veřejná podpora: Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 - de minimis, Regionální investiční podpora (článek 14 GBER)

 

 • Způsobilé výdaje: dodávky a stavební práce potřebné pro plnění účelu projektu
 • Traktor je nezpůsobilým výdajem
 • Max. nákladovost realizačních výdajů: 18 000 Kč bez DPH/t k navýšení kapacity příjmu BRKO a čistírenských kalů z komunálních ČOV
 • Náklady na Certifikaci kompostu dle ISO norem: max. 50 000 Kč bez DPH
 • Míra podpory: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

 

Obecné podmínky a informace:

 • Alokace 1,6 mld. Kč, „Hnědá úsporám C“ – 600 mil. Kč
 • Termíny výzvy: podzim 2022
 • Období realizace: dokončení do 30. 6. 2025
 • Minimální celkové způsobilé výdaje: 750 tis. Kč bez DPH
 • Způsobilé výdaje: bezhotovostní platba, bankovní výpis/oboustranný zápočet
 • Výdaje od 1. 2. 2020
 • DPH je nezpůsobilý výdaj
 • Publicita max. 5 tis. Kč bez DPH

Projektová příprava max. 5 % realizačních výdajů (žádost, veřejná zakázka, manažerské řízení)